Konferencija „Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Evropske unije“ daje ključne odgovore na važan proces za državu

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim ili drugim nesrećama, zbog čega Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, smatra da je smanjenje rizika i uticaja prirodnih ili drugih nesreća jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje i regiona. Ovo potvrđuju i poplave iz 2014. godine, saopćeno je danas.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao nosilac međunarodnih obaveza u oblasti zaštite i spašavanja i nosilac koordinacije poslova planiranja i provođenja mjera zaštite i spašavanja, snažno je opredijeljeno da u cilju ispunjenja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine podrži uspostavu institucionalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini za redukciju rizika od katastrofa i pripremu za efikasan odgovor, u slučaju prirodnih ili drugih nesrća.

U tom konteksu se od 01.03.2019. godine implementira i projekat “EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja i jačanje kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Evropske unije“, koji provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, kao voditelj Konzorcija sa partnerom iz Bosne i Hercegovine, Ascijacijom za upravljanje rizicima –AZUR, a  koji su odabrani kroz međunarodni poziv od strane Delegacije EU u BiH.

Projekt traje dvije godine (2019-2021) i u cijelosti ga finansira Evropska unija, kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), u vrijednosti od približno 1,5 miliona eura, namijenjenih za obuke, vježbe, planove, procjene i druge dokumente, a korisnici istog su: Ministarstvo sigurnosti BiH, Federalna uprava civilne zaštite Federacije BiH, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Odjel za javnu sigurnost Brčko distrikt BiH i lokalne zajednice.

Projekat je od izuzetne važnosti za strukture civilne zaštite u Bosni i Hercegovini jer je, pored ostalog, i osnov za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije.

Početak konferencije je u 10:30 sati, a davanje izjava za medije je predviđeno u periodu od 11:10 – 11:30 sati. Planirano je da se u izjavi za medije obrate predstavnici Delegacije EU u BiH, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstva sigurnosti BiH, te entitetskih uprava civilne zaštite i Odjela za javnu sigurnost/bezbjednost Brčko distrikta BiH. Ovom prilikom je predviđeno prisustvo diplomatskog kora na službi u Bosni i Hercegovini, prisustvo domaće stručne i naučne javnosti, predstavnika relevantnih regionalnih organizacija i organa i institucija iz Bosne i Hercegovine.