NICK OTKRIVA DOKUMENT: EU priprema treći, završni ciklus IPA III – Za Zapadni Balkan spremno 14,5 milijardi eura od 2021 do 2027. godine!

Evropska unija planira za period od 2021. do 2027. državama Zapadnog Balkana koje su u procesu proširenja prebaciti 14,5 milijardi eura u okviru treće faze Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), saznaje Nezavisni istraživački centar NICK.

Naime, Vijeće Evropske unije pripremilo je okvirni dokument kojim se uspostavlja program IPA III, koji prema našim saznanjima, vjerovatno i finalni IPA ciklus, jer bi se do okončanja ovog procesa sve države ove regije trebale ili postati ili biti veoma blizu punopravnog članstva u EU.

Prema dokumentu koji je NICK dobio u posjed sredstva iz trećeg ciklusa IPA će biti usmjerena u sljedeće svrhe:

(a) uspostava i promicanje, od rane faze, pravilnog funkcioniranja demokratskih institucija i institucija neophodnih za osiguravanje vladavine prava.

 

Intervencijama u ovom području želi se postići sljedeće: uspostava neovisnih, depolitiziranih, odgovornih i učinkovitih pravosudnih sustava, uključujući sustave zapošljavanja, ocjenjivanja i napredovanja koji su transparentni i temelje se na rezultatima, promicanje pravosudne suradnje i učinkovitih stegovnih postupaka u slučajevima prijestupa, pristup pravosuđu; […] ; promicanje i zaštita ljudskih prava, uključujući promicanje rodne ravnopravnosti i prava djeteta, prava pripadnika manjina, uključujući nacionalne manjine, Rome, lezbijke, homoseksualce, biseksualne, transrodne i interseksualne osobe, te temeljnih sloboda […], osiguravajući sigurno okružje koje potiče na neometanu slobodu izražavanja i neovisnost medija.

 

(aa) jačanje sposobnosti za suočavanje s migracijskim izazovima. Intervencije u ovom području imaju sljedeće ciljeve: razmjena relevantnih informacija, osiguravanje uspostave čvrstih sustava za zaštitu granica, upravljanje migracijskim tokovima i borba protiv nezakonitih migracija  kao i pružanje

 

(ab) jačanje sposobnosti za osiguravanje sigurnosti. Intervencije u ovom području imaju sljedeće ciljeve: razvoj djelotvornih instrumenata za prevenciju i borbu protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudima, malim i lakim oružjem, krijumčarenja migranata, pranja novca / financiranja terorizma i korupcije; podupiranje pojačanog angažmana s Unijom u području borbe protiv terorizma i radikalizacije;

(ac) jačanje kapaciteta strateške komunikacije, uključujući obavješćivanje javnosti o potrebnim reformama za ispunjavanje kriterija za članstvo u EU-u. Radom u tom području nastoji se pružiti potporu daljnjem razvoju neovisnih i pluralističkih medija i medijske pismenosti te on može poslužiti, među ostalim, kao sredstvo za povećanje otpornosti država i društava na dezinformacije i druge oblike hibridnih prijetnji.

(b) reformiranje javne uprave u skladu s načelima dobrog upravljanja, a posebno načelima javne uprave. Intervencije imaju sljedeće ciljeve: jačanje okvirâ za reforme javne uprave, među ostalim u području javne nabave; poboljšanje strateškog planiranja te razvoja politike i zakonodavstva koji su uključivi i temelje se na dokazima; jačanje profesionalizacije i depolitizacije javnih službi uvođenjem načela nagrađivanja prema zaslugama; promicanje transparentnosti i odgovornosti; poboljšanje kvalitete i obavljanja usluga, među ostalim primjenom odgovarajućih administrativnih postupaka i uporabom euprave koja je usmjerena na građanina; jačanje upravljanja javnim financijama i izrada pouzdanih statističkih podataka.

(c) ostvarenje standarda Unije u gospodarstvu, uključujući funkcionalno tržišno gospodarstvo, kao i […] jačanje fiskalnog i gospodarskog upravljanja: Intervencijama se nastoji pružiti potpora sudjelovanju u programu gospodarskih reformi (ERP) i sustavnoj suradnji s međunarodnim financijskim institucijama o osnovnim elementima gospodarske politike. Jačanje kapaciteta za osnaživanje makroekonomske stabilnosti i podupiranje razvoja u funkcionalno tržišno gospodarstvo koje je sposobno nositi se s pritiskom konkurencije i tržišnim silama u Uniji

(ca) jačanje dobrosusjedskih odnosa, regionalne stabilnosti i međusobne suradnje, među ostalim promicanjem izgradnje međuljudskih odnosa i podržavanjem konstruktivnih inicijativa.

(d) jačanje kapaciteta Unije i njezinih partnera za prevenciju sukoba, izgradnju mira i bavljenje pitanjima koja se pojavljuju prije i poslije krize, među ostalim ranim upozoravanjem i analizom rizika od izbijanja sukoba; […] pomirenja, mjera za izgradnju mira i povjerenja, pružanje potpore izgradnji kapaciteta za potporu djelovanjima u području sigurnosti i razvoja (CBSD).

(e) jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija socijalnih partnera, uključujući strukovna udruženja, u odnosu na korisnike iz Priloga I. i poticanje umrežavanja na svim razinama među organizacijama sa sjedištem u Uniji i organizacijama korisnika iz Priloga I., omogućujući im da se uključe u učinkovit dijalog s javnim i privatnim subjektima.

(f) promicanje usklađivanja pravila, normi, politika i prakse partnerskih zemalja s onima u Uniji, uključujući pravila o državnim potporama.

(fa) promicanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i djevojčica. Intervencijama u ovom području nastoji se uspostaviti poticajnije okruženje za ostvarivanje prava djevojčica i žena te postići stvarna i opipljiva poboljšanja u području rodne ravnopravnosti, među ostalim osiguravanjem fizičkog i psihičkog integriteta djevojčica i žena, promicanjem njihovih ekonomskih i socijalnih prava i jačanjem glasa i sudjelovanja djevojčica i žena, među ostalim podupiranjem uključivanja rodne perspektive pri izradi proračuna i prikupljanjem podataka raščlanjenih po spolu i dobi.

(g) poboljšavanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja na svim razinama i pružanje potpore kulturnom i kreativnom sektoru. Intervencijama u ovom području želi se postići: promicanje jednakog pristupa kvalitetnom ranom predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom i sekundarnom obrazovanju, uz bolje poučavanje osnovnih vještina; povećanje razina ostvarene izobrazbe, hvatanje ukoštac s odljevom mozgova, smanjenje ranog napuštanja školovanja i jačanje osposobljenosti nastavnika. Razvijanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i promicanje sustava učenja kroz rad kako bi se olakšao prijelaz na tržište rada, među ostalim za osobe s invaliditetom; poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja; poticanje aktivnosti povezanih s bivšim polaznicima; poboljšavanje pristupa cjeloživotnom učenju i pružanje potpore ulaganjima u infrastrukturu za uključivo obrazovanje i dostupno osposobljavanje, prije svega radi smanjenja teritorijalnih nejednakosti i poticanja obrazovanja bez segregacije, među ostalim i korištenjem dostupnim digitalnim tehnologijama.

(h) poticanje otvaranja kvalitetnih radnih mjesta i pristupa tržištu rada. Intervencijama u ovom području želi se postići: hvatanje u koštac s visokom nezaposlenošću i neaktivnošću podupiranjem održive integracije u tržište rada prije svega mladih (posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju), žena, dugotrajno nezaposlenih osoba i svih podzastupljenih skupina. Mjerama se potiče otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i pruža potpora djelotvornoj provedbi pravila i standarda rada na cijelom području. Ostala su ključna područja intervencije pružanje potpore ravnopravnosti spolova i mladima, promicanje zapošljivosti i produktivnosti, prilagodba radnika i poduzeća promjenama, uspostava održivog društvenog dijaloga te modernizacija i jačanje institucija tržišta rada kao što su javne službe za zapošljavanje i inspektorati rada.

 

(i) promicanje socijalne zaštite i uključenosti te borba protiv siromaštva. Cilj intervencija u ovom području jest moderniziranje sustava socijalne zaštite kako bi se osigurala djelotvorna, učinkovita i odgovarajuća zaštita u svim fazama čovjekova života, promicanje prijelaza s institucijske skrbi na onu koja se temelji na obitelji i zajednici, poticanje socijalne uključenosti, promicanje jednakih mogućnosti i borba protiv nejednakosti i siromaštva. Intervencije u ovom području usmjeravaju se i na sljedeće ciljeve: integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi; borba protiv diskriminacija na temelju spola, […] rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili bilo kakvog drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije; poboljšanje dostupnosti pristupačnih, održivih i visokokvalitetnih usluga kao što su rani i predškolski odgoj i obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvena skrb, osnovne socijalne usluge i dugotrajna njega, među ostalim i modernizacijom sustava socijalne zaštite.

(j) promicanje pametnog, održivog, uključivog i sigurnog prometa te uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža ulaganjima u projekte s visokom […] europskom dodanom vrijednošću […]. Prioriteti u ulaganjima trebali bi se odrediti prema njihovoj relevantnosti za veze TEN-T s EU-om, doprinosu održivoj mobilnosti, smanjenim emisijama, utjecaju na okoliš, sigurnoj mobilnosti, u sinergiji s reformama koje se promiču u Ugovoru o prometnoj zajednici. (ja) jačanje energetske sigurnosti i raznolikosti. Intervencijama u ovom području želi se ostvariti povećanje energetske učinkovitosti i proizvodnje, kao i povećanje raznolikosti zemalja opskrbljivača i pravaca opskrbe.

(k) poboljšanje okruženja privatnog sektora i konkurentnosti poduzeća, uključujući pametnu specijalizaciju, kao ključnih pokretača rasta, otvaranja radnih mjesta i kohezije. Prednost se daje projektima koji poboljšavaju poslovno okruženje.

(l) poboljšanje pristupa digitalnim tehnologijama i uslugama i jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija ulaganjem u izgradnju kapaciteta u sustavima istraživanja i inovacija, mobilnost i programe bespovratnih sredstava koji su prilagođeni kako bi se promicalo načelo znanstvene izvrsnosti, u digitalnu povezanost, digitalno povjerenje i sigurnost, digitalne vještine i poduzetništvo te istraživačku infrastrukturu i poticajno okruženje i promicanjem umrežavanja i suradnje. Intervencijama u ovom području želi se također uspostaviti centre izvrsnosti u području istraživanja i inovacija kako vi se uhvatilo ukoštac s odljevom mozgova znanstvenika.

(m) doprinos sigurnosti opskrbe hranom i održavanje diversificiranih i isplativih poljoprivrednih sustava u dinamičnim ruralnim zajednicama i područjima.

(n) zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša, borba protiv uništavanja okoliša i zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti, promicanje očuvanja kopnenih i morskih ekosustava i obnovljivih prirodnih resursa i održivog upravljanja njima, ulaganje u gospodarenje vodama i otpadom te održivo upravljanje kemikalijama, promicanje učinkovitosti resursa, održive potrošnje i proizvodnje te pružanje potpore prijelazu na zeleno i kružno gospodarstvo, doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova, povećanje otpornosti na klimatske promjene i promicanje upravljanja i informiranja u borbi protiv klimatskih promjena te energetsku učinkovitost. U okviru programa IPA III promiču se politike kojima se podupire prijelaz na resursno učinkovito, sigurno i održivo niskougljično gospodarstvo i kojima se jača otpornost na katastrofe, njihova prevencija, pripravnost za njih i reakcija na njih.

(o) Suradnja s državama regije u području mirnodopske uporabe nuklearne energije u područjima zdravstva, poljoprivrede i sigurne opskrbe hranom potpuno u skladu s najvišim međunarodnim standardima; kao i podupiranje mjera kojima se hvata ukoštac s posljedicama koje bi na lokalno stanovništvo imao bilo kakav radiološki incident, a kojima je cilj poboljšati njihove životne uvjete; promicanje upravljanja znanjem, osposobljavanja i obrazovanja u područjima povezanim s nuklearnim pitanjima.

(p) povećanje sposobnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva da se nose s pritiskom konkurencije i tržišnim silama te da se postupno usklade s pravilima i standardima Unije u ostvarenju gospodarskih i socijalnih ciljeva te ciljeva u području okoliša u okviru uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih i obalnih područja.

 

Očekuje se da će Evropski parlament tokom ove godine odobriti uspotavljanje programa IPA III.